ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තරුණ පෙරමුණ

තරුණ පෙරමුණ

Dec 05 2019
(0)
Duminda_disaíyaka (3)

අද දින 2019-12-04 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ජාතික සංවිධායක, ගරු තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිස.. Read More

Nov 02 2019
(0)
mini__MG_7265

   කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් තරුණ සම්මේලනය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගරු මහලේකම් නිතිඥ දයාසිරි ජයසෙ.. Read More