ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ගරු ජාතික සංවිධායක – දුමින්ද දිසනායකශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ගරු ජාතික සංවිධායක

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසනායක මහතා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ වත්මන් ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් අමාත්‍යවරයා, හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා, තරුණ කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි.

-

-

-