ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ගරු උප සභාපති – මහින්ද අමරවීරශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ගරු උප සභාපති

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

මහින්ද අමරවීර ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥයෙකි. ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ උප සභාපති වරයාද වන අතර,  හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරා වූ අතර  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය‌ේ වත්මන් මහලේකම් වරයායි. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයෙකි.

-