ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ගරු උප සභාපති – රංජිත් සියඹලාපිටියශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ ගරු උප සභාපති

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

රංජිත් සියඹලාපිටිය යනු ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥයෙකි. ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ වත්මන්  උප සභාපති හා ප්‍රචාරක ‌‌ල‌ේකම් වරයායි, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි, ඒතුමා, හිටපු විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ද ‌‌වේ.

-