රංජිත් සියම්බලපිටිය මහතාශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ උප සභාපති

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

රංජිත් සියම්බලපිටිය යනු ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥයෙකි. ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ වත්මන්  උප සභාපති හා ප්‍රචාරක ‌‌ල‌ේකම් වරයි, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි, හිටපු විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ද ‌‌වේ.