ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල - 2019

ප්‍රතිසංවිධානය

ප්‍රතිසංවිධාන විශෙෂ පුුුුවත

පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන පුවත්

Nov 02 2019
(0)
mini__MG_7265

   කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් තරුණ සම්මේලනය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගරු මහලේකම් නිතිඥ දයාසිරි ජයසෙ.. Read More

Aug 15 2019
(0)
IMG-20190815-WA0012

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ ප‍්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ නව වැඩසටහන සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත‍්.. Read More

Aug 05 2019
(0)
verakumara-disanayaka

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ පක්ෂය සදහා පත්කෙරුණු නව ආසන සංව.. Read More

Aug 05 2019
(0)
lasantha-alagiyawanna

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ පක්ෂය සදහා පත්කෙරුණු නව ආසන සංව.. Read More

Aug 05 2019
(0)
ranjith-siyabalapitiya

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ පක්ෂය සදහා පත්කෙරුණු නව ආසන සංව.. Read More