02

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක්

Jul 25 2015
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් 2019 අගෝස්තු මස 05 වන දින පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්හ.

ඔවුන්ගේ නම් පහත පරිදි වේ.

01. අනෝමා ගමගේ මහත්මිය – ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02. ලකී ජයවර්ධන මහතා – නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන
රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ජනාධිපති නිල නිවසේ දී දිවුරුම් දීම සිදුවිය.

Related Posts