පැවැත්වෙන ස්ථානය

කුරූණෑගල දිස්ත්‍රික් ප්‍රචාරක හමුව

Starting DateAugust 25, 2019 Ending DateAugust 25, 2019 TimingAll Day ඉන්ඩෝරා හෝටලය. Free

ඔබගේ බෙදාගැනීම සඳහා!

කුරූණෑගල දිස්ත්‍රික් ප්‍රචාරක හමුව – 2019 අගෝස්තු 25 වන දින ඉන්ඩෝරා හෝටලයේදී පැවැත්වේ.

Schedules

  • 9:00AM - 02:00PM

    Construction Starts On First Western

    François Hollande in Paris to discuss EU reform David Cameron met with François Hollande in Paris to discuss EU reform, climate change and national security. François Hollande in Paris.