පක්ෂ මූලස්ථානය

 • ලිපිනය

  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානය,
  # 307, ටී. බී. ජයා මාවත,
  කොළඹ 10,
  ශ්‍රී ලංකාව.

 • දුරකථන

  + 94 011 269-6289

 • ෆැක්ස්

  + 94 011 269-2384

 • ඊ මේල්

  slfphqrs@gmail.com

ඉක්මන් සම්බන්දතාව