ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගරු උප සභාපති තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාගේ සුභ පැතුම්

Sep 03 2019
(0) Comments
  • Posted by: admin
  • Posted in
  • Tags:
52 views

ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ 68 වන සංවත්සරය ‌ව‌ෙනුව‌ෙන් ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගරු උප සභාපති තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාගේ සුභ පැතුම්.