ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ සභාපතිතුමාගේ සුභ පැතුම්.

Sep 02 2019
(0) Comments
  • Posted by: admin
  • Posted in
  • Tags:
52 views

ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ 68 වන සංවත්සරය ‌ව‌ෙනුව‌ෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ සභාපති, ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමාගේ සුභ පැතුම්.