රටට විරුද්ධව කිසිදු ගිවිසුමකට එක්වන්නෙ නෑ ජනාධිපති අවධාරණය කරයි.

Sep 29 2019
(0) Comments
  • Posted by: admin
  • Posted in
  • Tags:
Posted 9 months ago by admin
550 views

මෙම අවස්ථාවට එක්වූශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ,රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග පැවතියේ දේශපාලන මත ගැටුමක් බවත් තමන් බණ්ඩාරනායක චින්තනය අනුව රටට නිවැරදි ප්‍රතිපත්ති ගරුක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග කිරීමට නොහැකි තත්ත්වය තුළ ඔහු ඉවත් කර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය තනතුරට පත් කළ බවත්, රටට විරුද්ධව කිසිදු ගිවිසුමකට තමන් එළඹීමට කටයුතු නොකරන බව ද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය.