දයාසිරි ජයසේකර ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගරු මහලේකම් තුමාගේ සුභ පැතුම්.

Aug 29 2019
(0) Comments
  • Posted by: admin
  • Posted in
  • Tags:
187 views

ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂය‌ේ 68 වන සංවත්සරය ‌ව‌ෙනුව‌ෙන් දයාසිරි ජයසේකර ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ ගරු මහලේකම් තුමාගේ සුභ පැතුම්.